Inhoudsopgave

Met dit artikel "Hoe kom ik in union met God" ontvang je een complete en uitgebreide beschrijving over wat union met God inhoudt en hoe je daar kunt komen. Dit artikel wordt daarom voorzien van een inhoudsopgave, zodat je een overzicht hebt van de onderwerpen die besproken worden. Het artikel is bedoeld als handleiding en als naslagwerk om je dichter bij God te brengen. Om je te helpen te gaan leven vanuit overgave. Om je te helpen te komen tot onvoorwaardelijke liefde. Het is het pad van bevrijding, van ego sterfte, van een wedergeboorte. Het is het pad van rust en vrede en maakt je los van verslavingen en hechtingen.  

De indeling van het artikel is als volgt:

Wat houdt union met God in?
Wie is God?
Je ziel kiest voor union met God
Wat wil God?
Waarom is union met God belangrijk? 
Spirituele groei is geestelijke groei
God is onvoorwaardelijke liefde
Het ego laten sterven
Hoe kom ik in union met God?
Stap 1: Ontspan & vertraag
Stap 2: Werk aan bewustzijn
Stap 3: Voelen
Stap 4: Onthechten
Stap 5: Omgaan met weerstand
Stap 6: Werken aan je relatie met God
Je keuzes bepalen je karakter
Kun je met God zijn hulp manifesteren?
Misopvattingen over God
Ik voel een allergie bij het woord God
Inspirerende quotes
Ik wil graag hulp om in union te komen 

Wat houdt union met God in?

Union met God houdt feitelijk in dat je leeft naar de wil van God. Je bent dan gekomen op een punt in je leven dat je het ego hebt laten sterven. Je bent in overgave. Daar op dat punt, van overgave, ben je in onvoorwaardelijke liefde. 

Wie is God?  

God is de Schepper van de aarde en de hemel en alles wat leeft. Hij is alwetend, eeuwig en bovennatuurlijk intelligent. God is de Geest en is overal tegelijkertijd waardoor tijd en plaats in Zijn wereld niet bestaan. De meeste mensen zien God als een mannelijke identiteit. Vaak hoor je "de Heer" of "de Vader" als vervangende naar voor God. In de Bijbel gebeurt dit ook. En daar komt bij dat in de Bijbel de aardse incarnatie van God eveneens een man was in de hoedanigheid van Jezus Christus.
Er zijn veel theorieën, veel spirituele mensen, die beweren te weten wie God is. En toch niemand van ons heeft God ooit ontmoet. Om de inhoud van dit artikel te kunnen volgen en begrijpen is het belangrijk om te weten waar mijn waarheid op gebaseerd is. Het kan dwalend werken wanneer we allemaal vanuit onze eigen interpretaties een definitie geven aan God. En toch gebeurt dit al heel veel in de wereld van spirituele boeken. De onzichtbare wereld, de wereld die we niet kunnen zien, is groot en complex. In de onzichtbare wereld kom je goed en kwaad tegen. Het is belangrijk dat je weet wat goed en kwaad is. Weet je dat niet, dan kan het zijn dat je tijdens een trance kennis maakt met een engel die beweert de bewaker van Jezus te zijn. Terwijl deze engel in feite een vos is die jou probeert in te pakken, zodat Zijn energie via jou kan worden opgeladen. In de onzichtbare wereld hebben we niet te maken met een zwart-wit  wereld waarin het goed gemakkelijk onderscheiden kan worden van het kwaad. Hierop is de uitdrukking van toepassing: zo boven, zo beneden. In de aardse wereld lopen veel mensen rond die in je gezicht aardig zijn, maar achter je rug om over je roddelen. En zo werkt het ook in de onzichtbare wereld. 
De spirituele stroming van waaruit je werkt bepaalt wat het fundament is waarop je de waarheid basseert. Heb je geen spirituele stroming, dan mis je een fundering. Dan is het een moerasgebied waar je je in begeeft. Wil je weten vauit welke spirituele stroming ik werk, klik dan HIER

De vraag die gaat over "wie is God?" kan vanuit de spirituele stroming beantwoord worden. Iemand die zegt dat Hij God gezien heeft en daarop zijn waarheid baseert leeft in een illusie. Het is allemaal subjectief en heeft tot doel dat jij die persoon gaat volgen. In de wereld van het kwaad zijn machten en krachten actief die jou proberen te binden. Wanneer jij je gebonden voelt aan een persoon, omdat hij/zij in jouw beleving álle kennis in huis heeft, heeft die persoon je in zijn macht. In de wereld van liefde bestaat geen macht. 

Wie is God kan vanuit de Christelijke spiritualiteit, de spirituele stroming, heel helder omschreven worden. Hiervoor moeten we de Bijbel openslaan, omdat de Bijbel het woord van God is. Hierin staat alles over God beschreven. Let wel: de Bijbel is een heilig boekwerk. Het is niet zomaar en ineens ontstaan. Hier hebben vele profeten en getuigen een aandeel in gehad. Het is daarmee een bewezen document waar niet één persoon maar velen dezelfde waarheid verkondigen. Om je uit te kunnen leggen wie God is zal ik ook een verwijzing geven naar een boek, hoofdstuk en vers uit de Bijbel. Dit dient dan als bewijs. 
In Exodus 3:14, spreekt God tegen Mozes. "Mijn naam is IK BEN". Zeg tegen de Isreëlieten: IK BEN heeft mij gestuurd. De Heer, de God van jullie voorvaders. de God van Abraham, Izaäk en Jakob, heeft mij naar jullie toe gestuurd. Dat is voor eeuwig mijn naam. Jahweh wordt eveneens gebruikt om God aan te duiden, omdat Jahweh betekent "Ik ben wie ik ben". 
Tot slot geeft Jezus Christus in Johannes 4:24 een korte uitleg over wie God is. Hij zegt "God is een geest".  In Kolossenzen 1:15 wordt hierop nog aangevuld: Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Dit wordt bevestigd door Johannes in 1:18 waarin hij zegt: Maar Zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. 

Er is maar één God. Hij is de schepper, heerser en bewaker van alle hemelen en de aarde en alles wat daar binnen leeft. God is groter dan één hemel, oftewel het universum. Hij is oneindig en eeuwig, volmaakt, almachtig en alwetend. Er worden in de Bijbel verschillende eigenschappen toegeschreven aan God. De meest voornaamste zijn: 

God is liefde (1 Johannes 4:8)
God is licht (Jesaja 60:19)
God is eeuwig (1 Timotheüs 1:17)
God is onzichtbaar (Johannes 1:18)
God is onafhankelijk van Zijn schepping (Handelingen 17:24-25)
God is trouw (psalmen 33:4)
God is heilig (Leviticus 19:2)
God is rechtvaardig (Deuteronomium 32:4)
God is oneindig en eeuwig (Jesaja 40:28)
God is onveranderlijk (Maleachi 3:6)
God is Goddelijk (Romeinen 1:20)
God is zoveel wijzer dan wij (Jesaja 40:28)
God is vriendelijk (Psalmen 145:8)
God is genadig (Psalmen 31:21-23)
God is waarheid (Psalmen 117:2)
God is geduldig (Psalmen 145:9)
God is goed voor iedereen (Psalmen 145:9)
God is onvergelijkbaar en perfect (2 Samuel 7:22)
God is een verterend vuur (Jesaja 6:3)
God is ondoorgrondelijk en mysterieus (Jesaja 40:28)
God is almachtig (Psalmen 145:5)
God is alwetend (Psalmen 139:1-5)
God is alomtegenwoordig (Kolossenzen 1:17)
God is één (Deuteronium 6:4)
God is volmaakt (Matteüs 5:48)
God is soeverein (Jeremia 23:20)
God is rechtschapen (Exodus 9:27)
God is een drie-eenheid en bestaat dus uit drie wezenlijk gelijke Personen (Matteüs 28:19)
God heeft medelijden (Psalmen 145:8)
God kan wonderen verrichten (Psalmen 145:5)
God vergeeft (Exodus 34:4-7)
God zorgt voor de nederige mensen. Maar de mensen die zich niets van Hem aantrekken, vernietigt Hij (Psalmen 147:6)
God wil dat je ontzag voor Hem hebt en vertrouwt op zijn liefde (Psalmen 147:11)
God heelt en geneest (Maleachi 3:20)

Je ziel kiest voor union met God 

Je kunt de Geest van God beter gaan begrijpen en plaatsen wanneer je inziet dat je uit drie aspecten bent opgebouwd in dit leven hier op aarde. Je bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Je lichaam is de tempel waarbinnen de ziel en de geest aanwezig zijn. Het is je ziel en de geest die incarneren in een menselijk lichaam. 
Het lichaam is sterfelijk. Ooit eindigt het aardse leven doordat je hart dan stopt met pompen. Je lichaam heeft dan geen waarde of functie meer. Je laat het aardse leven dan achter je en wordt ontvangen in de ongeziene wereld. Alles wat je in dit leven kunt vastpakken of aanraken, is tijdelijk. Het houdt ooit op en heeft dan geen waarde meer. Dat wat dezelfde oorsprong en karakteristiek heeft als je lichaam werkt als een magneet. Soort zoekt soort. Je lichaam heeft daarom aardse verlangens. Je lichaam wil graag alles wat tastbaar is en wil zich daar ook aan hechten, omdat het comfort geeft. 
Je ziel en de geest zijn niet tastbaar of zichtbaar. Beide zijn eeuwig, zullen altijd blijven bestaan. Het is je essentie.
Nu is het je ziel die óf kiest voor de aardse verlangens van het lichaam óf voor een leven in de geest. Je ziel kiest ervoor om óf zich te laten leiden door het lichaam of om zich te laten leiden door de geest. Het is het een of het ander.

Waarom je ziel? Je ziel bestaat uit gevoel, gedachten en je wil. Je ziel gaat dus over:
wat wil ik?
wat voel ik?
wat denk ik? 
Het is "de wil" van de ziel die de keuze maakt en dan zal al het andere wat daar mee samenhangt diezelfde richting op gaan. Dan beinvloed het dus ook je denken en je voelen. In feite kies je voor óf hechtingen en verslavingen, omdat dat dát hetgeen is waar je lichaam naar op zoek is. Óf je kiest voor vrede en liefde, want dat is wat de geest je brengt. Je geest ontmoet de Geest van God.  

Eigenlijk is de keus snel gemaakt wanneer je deze uitleg leest en toch vinden we het in de praktijk ongelooflijk moeilijk. Hoe komt dat? 
Dat komt, omdat we zijn opgegroeid in een wereld waar de geest niet onderwezen wordt en waar de geest geen plek heeft in ons dagelijks leven. In het gezin ben je grootgebracht met het idee dat de lichamelijke verlangens belangrijker waren dan de geestelijke voeding. Onze ouders wisten ook niet beter. Het is van generatie op generatie doorgegeven. Het leven op aarde is grotendeels ook hierop ingericht. Scholen, bedrijven, sportclub, alles draait om de lichamelijke verlangens tegemoet te komen. Het is de tastbare wereld waarin geld en materie een belangrijke rol spelen. Een andere belangrijke redenn waarom dit zo gelopen is, is omdat we allemaal een constante stroom van leegte en onrust met ons meedragen. Deze constante stroom kunnen we bedekken en tot stilte brengen wanneer we de hechtingen in ons leven actief houden. Denk bijvoorbeeld aan eten. Veel mensen zijn emotie-eters. Ze eten wanneer ze emoties ervaren. Emoties zijn een vorm van onrust. De hechting op eten zorgt ervoor dat de roep die van binnenuit komt genegeerd wordt. Want de leegte en de onrust komt uiteindelijk uit de diepte van de ziel. Waarom? Omdat we onszelf aan het negeren zijn. De ziel is eeuwig en de ziel kiest er voor om de leiding te geven aan het lichaam. Daar ontstaat van zichzelf al koortsluiting met alle gevolgen van dien. Alle chronische ziekten en mentalingen kwellingen zijn hier naar terug te herleiden. Doordat we onszelf negeren, komen de problemen als vanzelf op ons pad. Meer over verslavingen van het ego lees je HIER

De Geest is in feite onze essentie. Het is ergens verweven met de ziel en toch zijn er duidelijke verschillen. Het woord geest is vertaald naar het Grieks "pneuma" en dat betekent adem, lucht en wind. De hele schepping is ontstaan uit de Geest. Met onze Geest staan we in verbinding met God. Daarin lijken we op God. We worden met een inactieve Geest geboren (Efeziërs 2:1-3) en dat heeft te maken met de voorouderlijke generaties. Wanneer je in de geest gaat leven kom je in een Godsbewustzijn terecht waardoor verbinding met God kunt ervaren. En dat brengt je bij overgave. Overgave gaat er om dat je in ziet dat je God ontmoet in de geest en ook dat God de grootste en machtigste is die er is.
Het is geen gemakkelijke weg, om het lichaam met alle verlangens te gaan negeren. Het brengt je tot sterven, tot een ego sterfte, zodat de Geest het over kan nemen (Job 32:8). Je besluit dan om alleen nog maar te kiezen voor zaken die goed zijn voor de geest, voor de verbinding met God. Zo zullen al je gedachten dan gericht zijn op liefde, harmonie, rust en vrede.   

Wat wil God?

De wil van God gaat over liefde. God is onvoorwaardelijke liefde en om daar te komen is het belangrijk dat je in overgave leeft. Overgave bereik je niet zomaar. Om daar te komen dorloop je een sterfproces. Alles waar jij ooit je geluk in dacht te kunnen vinden mag je gaan loslaten. Dat voelt gek en ook heel eng. Dit hoef je niet alleen te doen. En het hoeft ook niet rigoreus. Laat me je helpen. Een spirituele healing geeft je rust, inzichten en werkt vernieuwend en helpt je om innerlijke kracht op te bouwen. Voor meer informatie hierover of voor het boeken van een sessie, klik HIER

God wil graag dat je zoveel mogelijk op Hem gaat lijken. Dit lukt nooit 100%, omdat Hij groter is dan groot: Hij is de grootste! Maar in de wezen, in de geest van God kun je dit wel voor elkaar krijgen. Wanneer je meer en meer op Hem gaat lijken zul je merken dat je geloof en het vertrouwen in jullie verbinding groei. Je gaat dan Zijn kracht meer en meer voelen in jezelf!
God is tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat Hij leeft in het nu. Er zijn dus geen herinneringen aan gisteren en de planning van morgen ligt ook open. In de tegenwoordige tijd weet je wat je verantwoordelijkheden zijn en tegelijkertijd laat je je meevoeren door de flow van het leven. In die flow heb je net als in de achtbaan je armen gestrekt in de lucht, zodat er geen enkele houvast meer is die jou kan belemmeren. Het is de vrije val en in die val, misschien heb je wel eens in een achtbaar gezeten, komen de kriebels in je buik. Hetzelfde geldt voor overgave. Door niets meer te willen en het leven naar je toe te laten komen, zal je kriebels ervaren. Noem het onrust of ongemak. Het is spannend wat je doet. Maar hoe meer je jezelf hierin traint, hoe gemakkelijker het wordt. Dit proces, komen tot overgave, duurt even. Omdat alle vanzelfsprekendheden weg zullen vallen.
En terwijl je je armen gestrekt omhoog houdt, op wie kun je dan rekenen? Precies! Op God dus.
Wat God wil is dat je gaat leven naar Zijn wil, en dat gaat over durven leven in overgave.

Je zou dus kunnen zeggen dat overgave de belangrijkste wil is van God. En toch worden we dagelijks uitgedaagd door onze omgeving waarin het niet altijd duidelijk is wat de overgave dan van ons verlangt. Denk aan een discussie op de werkvloer of aan een verwachting die je moeder naar jou uitspreekt. Wat wil God daar in? 

Er zijn twee leefregels die alles omvatten in wat God wil. Deze leefregels gaan over de liefde. Over onvoorwaardelijke liefde. Zonder teveel in te gaan op de waarde of inhoud van de Bijbel, zijn deze leefregels ook buiten het geloof waardevol en allesbepalend om op Hem te kunnen lijken. Dit zijn:  

Houd van God met je hele hart, met je hele ziel en met heel je verstand 
Houd net zoveel van je medemens als van jezelf 

God wil dus dat je liefde bent, overal en altijd. In welke omstandigheid dan ook. Zelfs wanneer jou onrecht wordt aangedaan! Zelfs wanneer je wordt buitengesloten! Zelfs wanneer jij eenzaamheid ervaart. 

Waarom is union met God belangrijk? 

Union met God gaat over onvoorwaardelijke liefde en het gaat ook over onsterfelijkheid. Het gaat over één worden met Hem door Hem te zijn. In de Geest word je één met Hem. Dit noemen we ook wel spirituele union.
Waarom dit belangrijk is, heeft alles te maken met het leven wat je nu om je heen ziet. De aarde bestaat uit dualiteit, uit verdeeldheid onder de mensen, uit een strijd die we tegen elkaar en tegen onszelf aan het voeren zijn. Union met God brengt je geluk, voorspoed en onsterfelijkheid. Wat veel mensen niet weten en ook nog niet ervaren, is dat God er altijd is en dat Hij alles ziet en mee volgt. Dat is gek, want in onze beleving is Hij er alleen als het leven tegen zit. Tenminste, dan lijken we Hem op te zoeken. De rest van de tijd vergeten we Hem.
God is meer dan levend. Je kunt in verbinding met Hem zijn levende Geest gaan ervaren. Hij praat tegen je en Hij leidt je de weg. Het gaat verder dan het idee dat onvoorwaardelijke liefde heel mooi is. Wanneer je in union bent met God, dan is Hij in je leven en kan jou niets meer gebeuren. Dan heb je het geloof en het vertrouwen in iets groters dan jij terug gevonden. Dan sta je in je kracht.  

Onze essentie is terug te brengen naar het allereerste begin dat er leven was op aarde. Het was God die Adam maakte en daarna ontstond Eva. Adam en eva waren onsterfelijk. Dat klinkt nu nog gek in de oren, omdat we ons dat niet voor kunnen stellen. De onsterfelijkheid is verdwenen, omdat we ons niet hielden aan de wil van God. Hierdoor kregen we een lichaam wat gebonden was aan de factor tijd. Het leven op aarde kreeg hierdoor een tijdelijk karakter. Wanneer je toe werkt naar overgave, dan zal je aspecten van onsterfelijkheid gaan ervaren. Dat ooit het paradijs weer terug komt is een vast gegeven. Wie het verhaal van Jezus Christus kent weet dat Hij weer opstond uit de dood. Je kon Hem aanraken, Hij was aanwezig en tegelijkertijd kon Hij ook weer vertrekken. Als in een oogwenk. 

De strijd tussen het ego en de geest is waar union over gaat. Zo lang je nog verbonden bent met het ego, zit je gevangen als in een kooi. Het bijzondere is dat veel mensen zich er bij hebben neergelegd en niet beter weten. De wereld van het ego voelt comfortabel, dus waarom zou je anders willen? Soms worden mensen nadrukkelijk aangemoedigd door God om het anders te gaan doen. Ze ervaren dan een wake up call waarin ze het verlangen voelen om voor eens en altijd met dat duivelse ego te stoppen. Meer over het duivelse ego lees je HIER. Iemand met een bijna dood ervaring bijvoorbeeld. Die heeft gezien hoe belangrijk liefde is in je leven en heeft gevoeld dat hij/zij nog een kans krijgt om het anders te doen. Of iemand die een zielsverwant ontmoet, een tweelingziel, die heeft mogen ervaren dat de ego-liefde alles kapot maakt tussen hen beide. Het is de liefde van je leven en je weet dat je moet veranderen om die persoon ooit nog terug te kunnen zien in je leven. Er zijn verschillende wake up calls die mensen kunnen ervaren. Eigenlijk is het een groot cadeau, want zonder die wake up call had je nooit de stap gemaakt.  

Er komt een moment in je leven dat je verlangt naar union met God. De een heeft dit verlangen al op vroege leeftijd, de ander pas op late leeftijd. Is het een beter dan het andere? Nee, zeker niet. Voor beide is het mogelijk om in union te komen, ongeacht welke leeftijd. Het verlangen wat je voelt kun je vergelijken met een intrinsiek verlangen in jou om God in elke cel van je leven te kunnen voelen. Je wilt dan niets liever dan dat Hij je leidt, begeleidt en voedt. Door met Hem te zijn in de geest ervaar je groei en krijgt het leven zin en betekenis.  

God is de Schepper en wij zijn een onderdeel van Zijn schepping. Hij heeft de mens naar Zijn evenbeeld geschapen. 

Union met God is belangrijk voor je gezondheid. Wanneer je één bent met Hem, dan heb je alle mentale kwellingen overwonnen. Dan ben je in staat om fysieke pijn van je af te schudden. Dan ben je in staat om te manifesteren. Je ervaart dan vrede, liefde en plezier in je leven. Deze aspecten zijn een vast gegeven van union. Wanneer je union bereikt, dan ben je niet meer bang om te sterven. Dan bekijk je het leven vanuit een andere bril. Dan weet je dat alles wat er gebeurt precies hoort bij de blauwdruk van jouw leven. Het brengt je rust, vertrouwen en acceptatie. Je loopt dan met een glimlach door het leven. 

Spirituele groei is geestelijke groei

Wanneer je mensen vraagt naar spiritualiteit en de plek die spiritualiteit in neemt in hun leven, dan hebben de meeste mensen daar wel een antwoord op. Meestal linken ze spiritualiteit aan zingeving, aan het proces van ontwaken, aan innerlijke groei, aan bewustzijn of aan bovennatuurlijke vermogens. Spiritualiteit is voor de een gericht op het uitoefenen van praktische oefeningen om zo meer rust te ervaren in het leven. Bijvoorbeeld door middel van yoga of meditaties. Voor de ander hangt spiritualiteit meer samen met levensvragen zoals: wat kom ik hier doen in dit leven? En wat zijn de levenslessen die op mijn pad liggen? 

Spirituele groei is hetzelfde als geestelijke groei. Geestelijke groei gaat over de stappen die je zet om te komen tot overgave. Ben je in overgave dan ben je één met God. De spirituele groei is dan tot een voltooiing gekomen. Vanaf dat moment zul je worden blijven uitgetest of je nog steeds in overgave bent. Want zo lang als we in een wereld leven waar verdeeldheid is, zullen mensen en omstandigheden je proberen over te halen om terug te komen op het pad van het ego. 

De basis van geestelijke groei gaat over zelfonderzoek. Ben jij in staat om op elk moment in je leven jezelf te onderzoeken? Durf je in de spiegel te kijken en te zien waar je overgave blokkeert? Durf je veranderingen toe te laten of toe te passen? Er zijn vijf aspecten die uitnodigen tot zelfonderzoek. Al deze aspecten zeggen iets over de mate waarin je dichtbij God leeft, over de mate waarin je in overgave leeft.    

Aspect 1: Waar spreek jij over met anderen?  
Dit aspect laat zien dat de mate van overgave kan worden afgemeten aan datgene waar jij over praat in het dagelijks leven. Want: Daar waar het hart vol van is, loopt de mond over. Waar we van houden, daar praten we graag over. Dat wat jou van binnen bezig houdt, dat wil je graag delen met anderen. 
Ben jij dol op voetbal en volg je wedstrijden live of op televisie, dan vind je het fijn om daarover te kunnen praten met anderen. 
Ben je dol op eten, dan vind je het fijn om daarover te praten. 
Ben je dol op je kleinkinderen, dan vind je het fijn om over hen te praten. 

De vraag is natuurlijk, in welke mate praat jij over God? Laat ik het anders stellen: Zijn de woorden die je spreekt gericht op angst, twijfel en wantrouwen? of spreek je met hoop, geloof en aanmoediging? Wil je mensen inspireren, motiveren en blij maken? Of wil je dat ze neerslachtig en angstig de deur uit gaan? Spreek jij over problemen of spreek je over vertrouwen en dankbaarheid? Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer vertrouwen en dankbaarheid je in je leven ervaart. 

Met andere woorden: hoe meer iemand spreekt over vertrouwen en geloof over alles in zijn leven en dat in het leven van de wereld, hoe dichter hij/zij bij God leeft. Hoe meer iemand leeft vanuit overgave.  

Aspect 2: Hoe behandel je anderen?
De basis leefregel om te komen tot overgave is: Heb elkaar lief. Want wie een ander lief heeft, leeft dichtbij God. God is liefde. 
Je kunt het ook zo zien: wil je dichtbij God leven, dan heb je iedereen lief. Wat die ander jou ook heeft aangedaan.  
Daar komt bij: God heeft alle mensen gemaakt en iedereen naar hetzelfde beeld. We hebben daarom allemaal in de kern een ziel die goed is. De keuzes die we maken in het leven bepalen of we een afslag nemen naar het kwaad ofdat we op het pad van liefde blijven. Maar in de basis zijn we allemaal kinderen van God. God houdt van iedereen. Overgave gaat over leven naar de wil van God. Hij wil dat we van iedereen houden en dat je een ander daarom altijd goed en liefdevol behandelt, ook al doet die ander dat niet.   

Aspect 3: Hoeveel geef jij aan anderen? 
Mensen investeren graag in dat wat ze lief hebben. Wanneer je hart gevuld is met de liefde voor God, dan geef je onbaatzuchtig aan iedereen. Je geeft dan een glimlach, een helpende hand, geld, onderdak, eten, een luisterend oor, enzovoort. Je doet dit voor God en voor niemand anders. Wanneer je spijt hebt, omdat je iets hebt weggegeven. Dan is dat het ego die spreekt. Wanneer je spijt hebt, omdat je geen dank je wel kreeg voor een maaltijd die je maakte, dan is dat het ego. Het geven van diensten en het weggeven van spullen leidt altijd tot liefde. Wanneer je dat ervaart, leef je dichtbij God.  

Aspect 4: Voor wie of wat leef jij en sta je 's morgens op?  
Leef jij voor God of leef je voor iets of iemand anders? In het proces van overgave laat je stap voor stap alle hechtingen los. Elke hechting, of het nu eten is, een persoon of een activiteit, belemmert jou op het pad van overgave. Je hebt dan iets of iemand boven God gesteld.  Eén van de leefregels is dat je van God houdt. Daarmee wordt bedoeld: wanneer je in overgave leeft, dan is God de enige en het belangrijkste in je leven. Al het andere is daaraan ondergeschikt. De reden dat je 's morgens op staat en iets van je dag maakt, zou in dit geval altijd over God moeten gaan. De liefde voor alles en iedereen staat dan centraal, omdat je van God houdt. Op dat punt leef je dichtbij God.
Wanneer je als reden hebt dat je afleiding nodig hebt om je gelukkig te kunnen voelen, dan is de vorm van afleiding de hechting.     

Aspect 5: Wat doe je wanneer je onrust voelt?
Onrust kan een teken zijn van geestelijke groei. Mits je deze onrust toe staat in je leven en je de onrust ziet als een roep van God om dichterbij te komen. Wanneer je onrust voortdurend vermijdt, dan belemmer je het pad naar overgave. Maar dit is complexer dan we soms denken. Op dit punt is zelfreflectie belangrijk en het kan soms even duren voordat je er achterkomt wat jou weghoudt bij de onrust. Bijvoorbeeld: wanneer je besluit om het weekend alleen door te brengen, ervaar je geen onrust. Maar wanneer je 6 weekenden achter elkaar gedwongen alleen moet doorbrengen dan ineens ga je onrust ervaren. Het is dan je ego die roept: nu is het genoeg geweest, dus zoek maar wat afleiding. Het zijn juist die momenten van onrust die je geestelijk laten groeien. Meestal ontstaat onrust spontaan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat onrust door God geregisseerd wordt. Het ervaren van onrust in een niet-gecreeerde omgeving is de beste omgeving voor geestelijke groei. Daarom zou ik altijd adviseren om retraite weekenden te vermijden en ervoor te zorgen dat je net zoveel weekenden alleen doorbrengt totdat de onrust gaat toe slaan. Dan in die onrust zou ik adviseren om nog een keer zoveel weekenden alleen door te brengen. Daar ontstaat geestelijke groei en kom je dichter bij God. 
Een ander voorbeeld: als je elke dag gewend bent om de dag te starten met koffie, dan ontstaat er onrust wanneer je verrast wordt wanneer op een dag de koffie op blijkt te zijn. Je moet dan ineens de dag zonder koffie beginnen. De onrust daar op dat moment zou je kunnen opvangen door extra te ontbijten of extra te wandelen in de natuur. Het gaat er dan dus om dat je de onrust ontmoet daar waar je normaal aan de koffie zou zitten. 
Spontane onrust brengt je dus bij geestelijke groei. Het zijn die momenten waardoor je je realiseert hoe sterk een hechting is. 

God is onvoorwaardelijke liefde

Daar waar God is, is onvoorwaardelijke liefde. Daar waar jij in overgave leeft, leef je in onvoorwaardelijke liefde. Deze drie onderwerpen hangen dus heel nauw samen met elkaar. Je zou een driehoek kunnen tekenen en dan je eigen naam in het midden kunnen schrijven. Want het gaat over jou. Overgave, onvoorwaardelijke liefde en God.
Soms vergissen mensen zich in de betekenis van onvoorwaardelijke liefde. Bijvoorbeeld wanneer ze zeggen: Ik hou onvoorwaardelijk van haar, maar van alle andere vrouwen niet. Dat kan niet. Onvoorwaardelijke liefde is een staat van zijn. Je houdt van iedereen onvoorwaardelijk of niet. Dat je kiest voor een partner heeft met gemeenschappelijkheid te maken. De gemeenschappelijkheid die je met de ander deelt is uniek en komt tot diep in je ziel binnen. Het is de complete partnerliefde die zowel op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel ervaren wordt op het moment wanneer er sprake is van echte Goddelijke liefde. 

Onvoorwaardelijk wil zeggen: zonder voorwaarden. Wanneer er voorwaarden zijn, dan spreken we van voorwaardelijke liefde. Deze vorm van liefde kom je tegen in de wereld van het ego. Daar waar het lichaam de leiding heeft. Waar verlangens naar macht, aanzien, lust en aandacht overheersen. Het ego kent geen liefde. Het ego verlangt naar een uitwisseling en in die uitwisseling wil het meer en meer. In de wereld van het ego hebben mensen verwachtingen en wanneer je daar niet aan voldoet, dan ben je niet meer welkom. Het is de wereld van afwijzing en veroordeling. Het is de wereld van zwart-wit, van verdeeldheid. Je bent of goed of slecht.   

In onvoorwaardelijke liefde kom je veel vrouwelijke eigenschappen tegen.  Zo vind je in onvoorwaardelijke liefde rust, vertrouwen, samenwerking, liefde, voelen en geduld. Het is de wereld van vertraging en eenvoud. Hoe minder bezittingen, hoe gemakkelijker je onvoorwaardelijke liefde kunt ervaren. Hoe minder druk je agenda is, hoe beter je in verbinding staat met je gevoel. 

Onvoorwaardelijke liefde gaat over vrijheid en over onafhankelijkheid. Je kunt van de ander op afstand genieten, zonder iets van die ander te willen. Je laat die ander zijn en vertrouwt er op dat hij/zij komt tot groei en bloei. 

Onvoorwaardelijke liefde gaat over compassie, inspiratie, positiviteit, plezier en blijdschap. Het gaat over dankbaarheid en tevredenheid. In de onvoorwaardelijke liefde kom je geen enkele vorm van negativiteit tegen. Waarom niet? Omdat onvoorwaardelijke liefde op hetzelfde niveau bestaat als God. Het is één. God wijs niemand af, nooit. God corrigeert, zodat je uiteindelijk terug komt bij Hem. Omdat Hij van je houdt. Onvoorwaardelijk. 

Alles wat in je gedachten aanwezig is en wat gaat over negativiteit, is het ego. Ook gedachten die gaan over onrust, over zorgen, schuld en schaamte. Het geeft aan dat je op dat punt nog niet in onvoorwaardelijke liefde bent.

Kun je soms in onvoorwaardelijke liefde zijn en soms niet? Het kan zijn dat je soms nog terug valt in het ego. De vraag is hoe lang je hier dan in blijft hangen. Terugkomen in onvoorwaardelijke liefde is lastiger en taaier dan andersom, want je kunt met een vingerknip zo weer in het ego springen. Het is te vergelijken met het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  

Het ego laten sterven

God gaat over liefde, onvoorwaardelijke liefde. In deze vorm van liefde vind je geen ego meer. Het is de liefde die in een andere dimensie tot zijn recht komt. Eerder in dit artikel heb je gelezen dat de ziel keuzes maakt. De ziel kiest wie hij de leiding geeft. Wanneer het lichaam de leiding krijgt, dan zal hij zich gaan focussen op alles wat aards is, alles wat tastbaar is, alles wat met de zintuigen kan worden waargenomen. Het lichaam verlangt naar afleiding, omdat er een constante stroom van onrust en leegte aanwezig is die hij wil kunnen dempen. Het lichaam wordt rustig als er beelden en geluid zijn, als er eten is, drukte, drank en sex. In alles zoekt het lichaam naar opvulling en geruststelling. Het lichaam identificeert zich met de wereld zoals we deze horen en zien. Een belangrijk onderdeel van het lichaam is het hoofd. Alle gedachtestromen vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit. Wanneer we de leiding aan ons lichaam geven, vergeten we onze afkomst. We vergeten onszelf en we verwaarlozen onszelf. Hierdoor kan er een andere identiteit opstaan die is verbonden met de buitenwereld. Dit is het ego. Het ego moet er voor zorgen dat we kunnen overleven. Want dat wat we zien en horen gaat vaker over angst dan over liefde. Het ego bouwt daarom beschermingsmechanismen in, zodat we niet geraakt kunnen worden. Want die onrust en die leegte die er al permanent is, die willen we niet aanraken en al helemaal niet groter maken. 

Het ego is niet wie je bent, maar je weet niet beter dan dat het ego in je leven is. Het is er altijd geweest, je hebt er aandacht mee gekregen, je hebt er mee gewonnen en verloren. Het ego heeft je door alle moeilijke perioden heen gesleurd. Wil ik wel van het ego af?

"Het ego is niet wie je bent". Lees deze zin nog een paar keer. Het is een identiteit die je weg houdt bij je ware wezen. Bij de liefde! Het ego kent geen liefde. Het ego heeft mensen nodig, omdat hij afhankelijk is. Het ego kan geen liefde voelen. Daarom rennen er ook zoveel mensen weg op het moment wanneer ze echte liefde voelen voor een persoon. Het is onbekend en dus eng!
Om los te komen van alle comfort en veiligheid die het ego in je leven heeft opgetuigd, doorloop je een sterfproces. Mensen die roepen dat ze het ego willen laten sterven, maar er vervolgens geen offers voor willen brengen: houden een illusie in stand. Het hart, de plek waar liefde binnenkomt, moet openbreken. Breken doet pijn en dat hoort bij dit proces. Het proces voelt heel ongemakkelijk, maar door het stap voor stap aan te gaan kom je er vanzelf. Van het een komt het ander. Alles dient zich als vanzelf aan. Het ego is de grootste verslaving van de mensheid. Wil je deze verslaving kwijtraken, dan zal je een afkickproces gaan ervaren. Meer hierover lees je HIER.   

Hoe kom ik in union met God?

Union met God gaat over overgave, gaat over onvoorwaardelijke liefde. Het is een sterfproces die je brengt bij een wedergeboorte. Meestal ervaar je vaker dan één keer een sterfmoment, omdat elke ketting waarmee je bent vastgeketend aan je oude ik hardnekkig is. Hardnekkig door de complexiteit waarmee de ketting is gevormd en harnekkig, omdat de uitdagingen in een tijd als deze ervoor zorgen dat je ook weerstand in je buitenleven zal gaan ervaren. Het procces gaat stap voor stap. Soms val je terug, soms blijf je hangen. En soms gaat het ineens heel snel.
Union met God kun je niet afdwingen. Wanneer je tot overgave komt, dan geef je jouw leven aan iets hogers en groters. Je zegt dan: "Neem alles van mij, maak me helemaal leeg. Maak van deze tempel uw tempel. Leidt me daarheen waar U me wilt hebben. Bescherm me. Ik wil helemaal niets meer. Uw wil is mijn wil, in alle omstandigheden."
Vanaf het moment dat je deze zinnen met overtuiging en verlangens kunt uitspreken zal je merken dat God je gaat leiden. Hij zal je leven verrijken en wie er dagelijks mee bezig is gaat op den duur merken dat God door je heen werkt. Je voelt Hem dan corrigeren of sturen, wanneer dit nodig is.

Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om te komen tot union. Deze stappen hoeven niet in de chronologische volgorde opgevolgd te worden zoals ze hier zijn weergegeven. Elke stap doorloop je in je eigen tempo. Soms kunnen meerdere stappen tegelijk doorlopen worden.  

Stap 1: Ontspan & vertraag

Stap 2: Werk aan bewust "zijn"

Stap 3: Voelen

Stap 4: Onthechten

Stap 5: Omgaan met weerstand

Stap 6: Werken aan de relatie met God

Stap 1: Ontspan & vertraag  

Veel mensen denken bij ontspanning aan leuke dingen doen. Wanneer je leuke dingen doet, dan ga je een activiteit ondernemen. Je brengt dan als het ware balans aan tussen de verplichte dingen in het leven en de leuke dingen in het leven. Tijdens een activiteit zijn we beter in staat om ons denkproces even stop te zetten. Daarom zeggen mensen vaak voordat ze gaan sporten "ik ga even mijn hoofd leeg maken". 

Voor een deel klopt het dat je je hoofd leeg maakt tijdens een "leuke" activiteit. Voor een deel klopt het niet. Om in union te komen is het de bedoeling dat je je gevoelsleven maximaal gaat openen. In jouw gevoel zit kracht. Gevoel brengt je dichter bij God. Tijdens een activiteit wordt je gevoel niet geopend of geactiveerd. Wat er tijdens een activiteit gebeurt is dat het denken even on hold wordt gezet. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat je gevoel bij een intensieve activiteit juist geblokkeerd wordt. Dus daar waar sprake is van intensiteit, waar uithoudingsvermogen en conditie een belangrijke rol spelen, daar wordt je gevoel geblokkeerd. Het ego is dan namelijk bezig met een doel, een prestatie. Het doel is bijvoorbeeld winnen of jezelf in snelheid verbeteren. Daar waar sprake is van competite vind je het ego.   

Ontspanning zoals het hier bedoeld is, gaat over rust. Het gaat over aanwezig zijn in een omgeving waar weinig tot geen prikkels zijn (prikkels zijn geluiden en aanwezigheid van mensen / dieren / dingen). 
Met traagheid wordt bedoeld dat je een activiteit in slow motion / in een vertraging onderneemt. Want wanneer je rustiger praat en wanneer je langer doet over een activiteit, dan zal je merken dat het je rust brengt. Sporten leidt dus niet tot meer voelen, maar rustig wandelen wel. Naar een pretpark gaan leidt dus niet tot meer voelen, maar in je eentje om een groot meer heen wandelen wel. 

In het proces van meer voelen en minder denken is het mijn advies om elke dag even helemaal niets te doen. Of dit nu voor een half uur is of langer, dat is aan jou. Je gevoelsleven kan dan in een stroomversnelling komen. Dit betekent dat je dan op een stoel gaat zitten of dat je gaat liggen ergens op de bank of op het bed. Het enige wat je dan doet is je lichaam in een totale staat van ontspanning brengen met je ademhaling en 100% van je aandacht, door:

- via je buik- in en uit te ademen
- je ademhaling te vertragen
- het uit-ademen twee keer zo lang te maken als het inademen
- met je aandacht naar binnen te keren, in je lichaam aanwezig te zijn
- ieder lichaamsdeel met je aandacht scannen en deze voelen met je waarnemingsvermogen
- ieder lichaamsdeel afzonderlijk tot onspanning brengen, alle spieren in dit lichaamsdeel nagaan en met je intentie het lichaamsdeel toespreken dat alle spieren losgelaten mogen worden
- hetzelfde pas je ook toe voor ieder orgaan (nieren, lever, maag, longen, hart, enz) 
- voel wanneer je uit-ademt dat je lichaam door de zwaartekracht dieper in de stoel of het bed weg zakt

Vrijwel iedereen is opgegroeid in een omgeving waar van jou verwacht werd dat je je kon aanpassen. Waar van jou verwacht werd dat je prestaties kon leveren op school. School was veelal ingericht op "denken", het IQ. Er was minder aandacht voor emotionele intelligentie (EQ). In feite komt het er op neer dat je vanaf je geboorte geleerd hebt om "aan" te staan. Hiermee bedoel ik dat je aandacht naar buiten gericht was. Op tijd kunnen schakelen en aanpassen vraagt van jou om je antennes voortdurent naar buiten toe aan te zetten. 
Je overlevingssysteem was al vanaf jonge leeftijd actief. Je kon op ieder moment vechten, vluchten of bevriezen. Wanneer je overlevingssysteem geactiveerd wordt dan wordt je complete immuunsysteem volledig ontregeld. Je zenuwstelsel ervaart vanaf dat moment permanente stress. Je nieren krijgen veel te verduren, je bijnieren eveneens en je hart ook. Je hoofd wordt als vanzelf geactiveerd. De stress wordt opgeslagen in je cellen en elke keer als er zich een nieuw stressvol moment voor doet, wordt dit overlevingssysteem extra gevoed. Totdat het op tilt slaat en je bijvoorbeeld een burn out krijgt, een nierbekkenontsteking of hartfalen.

Vaak zie ik bij mensen dat ze aan staan wanneer de ogen ver geopend zijn. De oogleden zijn omhoog getrokken. Bij een ontspannen houding zie je dat oogleden vaak iets zakken voor het oog. Het voorhoofd is dan ook ontspannen en de kaken eveneens. Probeer het zelf maar eens uit.  

De weg naar het voelen wordt door stress geblokkeerd. Als deze stress niet uit je cellen wordt opgeruimd, zal het moeilijk blijven om meer te kunnen gaan voelen. De stress mag eerst uit je lichaam worden afgevoerd en dit kan alleen als jij daar de aandacht en tijd voor hebt en neemt. Aandacht en tijd voor je lijf. 
Een vraag voor jou: Wanneer heb jij voor het laatst werkelijk aandacht aan je lijf geschonken? Met andere woorden: Heb je voor de spiegel gestaan en jezelf geobserveerd of ben je op de bank gaan liggen zonder afleidingen zoals je telefoon, televisie of een boek? En eveneens zonder in slaap te vallen? Slaap is goed, maar de aadacht voor je lijf is daarmee nog niet gerealiseerd. Hoeveel aandacht, hoeveel tijd, besteed jij aan je lijf? Niet alleen je gezicht, maar aan alles? De tijd is nu aangebroken om je lichaam de aandacht te geven die het verdient.

Veel mensen hebben geleerd om liefde te geven. Het ontvangen van liefde vinden ze vaak lastiger. Echter, om vanuit het hart te kunnen geven moet je met een geopend hart kunnen ontvangen. Het is altijd een wisselwerking. Om te kunnen ontvangen moet je in verbinding staan met je gevoel en dus met je lijf. Daarom is het zo belangrijk om je lijf elke dag te voelen. Te voelen aan de buitenkant en aan de binnenkant. De buitenkant door midel van aanraking en liefdevolle aandacht met je ogen. De binnenkant door middel van bewustwording, door in rust contact te maken met de binnenkant van je lijf en door te voelen vanuit abstracte taal. Abstracte taal is woorden geven aan gevoel door middel van kleur, vorm, beweging en druk.  

Stap 2: Werk aan bewust "zijn"

Verandering, wezenlijke verandering, kan alleen plaatsvinden wanneer je bewust bent. In het proces van union is het belangrijk om 100% van de dag bewust te zijn. Bewust wil zeggen dat je met je zintuigen incheckt, waar je ook bent. Iedere nieuwe omgeving vraagt om opnieuw in te checken en die omgeving te ervaren. Dat doe je door te observeren. Wanneer je bewust aanwezig bent dan weet je precies wat je doet, wat je denkt en wat je zegt. Aangezien ons gedrag voor 98% wordt bepaald door ons onderbewustzijn, kun je hier op deze manier grip op krijgen. En aangezien gedachten vaak van buitenaf spontaan bij ons binnenkomen, kun je dit eveneens gaan controleren.

Wanneer je bewust aanwezig bent, dan staan als vanzelf je zintuigen aan en lukt het je niet meer om te denken. Ook dat is een vast gegeven. Probeer het maar eens: Ga op een stoel zitten en kijk om je heen. Neem alle details in je op. Blijf kijken, luisteren, ruiken en proeven om je omgeving volledig waar te nemen. Als het goed is ervaar je dat je geen enkele gedachte kunt ontvangen wanneer je dit toepast. Voilá, dit is de weg naar geluk! Probeer dit zo vaak mogelijk op de dag in te zetten. 

De voordelen van in het nu aanwezig zijn, zijn onder andere dat je zenuwstelsel hiermee tot rust wordt gebracht, waardoor opgehoopte stress gaandeweg door je lichaam kan worden opgeruimd. Daarnaast kom je zelf veel vaker en langer in een positieve flow terecht. Ook zal je gaandeweg gaan ervaren dat je gevoelsleven steeds verder gaat openen. En gevoel hoort bij wie je bent!    

Wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent, dan ben je als vanzelf in het nu aanwezig. In het nu is er geen plek voor je hoofd. En dat is precies de bedoeling. Liefde kan alleen maar bestaan in het nu. Het verleden en de toekomst spelen zich af in je hoofd. Dat is geen liefde. In liefde kun je alleen maar zijn, in het moment. Daar ligt jouw pad. 
Iedereen die geen geluk ervaart of die negatieve gevoelens heeft is niet in het nu aanwezig.

Door veel te doen stap je uit je kracht, omdat de actie vaak vraagt om aandacht van je hoofd. Je moet goed opletten en waar nodig bijsturen of de tijd in de gaten houden. Wanneer je in liefde bent met alles en iedereen staat je hoofd uit en sta jij in je kracht. 

Je kunt aan het dit proces beginnen door eerst alles los te laten wat jou vanaf je baby-tijd tot aan nu is aangeleerd. Dat wil zeggen alle programmeringen, overtuigingen en gedachten. In dit proces zal je steeds meer bevestigd worden dat je essentie iets anders is dan je gedachten, emoties en je lichaam. Wanneer je terug gaat naar wie jij als baby was en je verplaatst jezelf er ook even in. Dan zie je dat een baby compleet tevreden ter wereld kwam. Een baby accepteert het leven zoals het komt, een baby geeft geen ego of eigen wil. Het is in overgave en heeft alleen maar liefdevolle eigenschappen zoals vrede, rust, vertrouwen, tevredenheid en liefde. Een baby ziet elk moment als een wonder en is onbevangen en blij. Een baby is precies zoals God de mens geschapen heeft. Door opvoeding en andere omgevingsinvloeden wordt een baby meer en meer van dit 0-punt afgedreven. 

Stap 3: Voelen

Er is een wezenlijk verschil tussen emoties en gevoel. Emoties worden gevoed door ons hoofd, dus onze gedachten. Emoties zijn dus niet van jou, maar horen thuis bij het ego. Wanneer je veel moet huilen en je weet ook waarom je huilt dan kun je er vanuit gaan dat je met een emotie te maken hebt. Emoties zorgen er altijd voor dat je lijdt. 

Gevoel is altijd abstract. Pas wanneer we er woorden aan geven, dan verandert het in een emotie. Dit klinkt misschien gek, maar als je buikpijn hebt dan helpt het jou niet als je daar over na gaat denken. De buikpijn wil namelijk alleen maar worden waargenomen in de zin van: waar zit de buikpijn, hoe voelt het? Laat je het hoofd hier tussen komen, dan denk je dat je je eenzaam voelt. Dan wordt alles dramatischer. Je hangt er dan een label aan en dat label is een illusie. Wanneer je die grens gepasseerd bent, dan komt het ego om de hoek. Die gaat er namelijk nog meer gedachten op loslaten, zoals "je doet er niet toe" en "het komt toch niet meer goed". De buikpijn zal dan veranderen in iets groters en iets tragischers waardoor het wordt omgezet in een emotie. Dit gebeurt allemaal in een paar seconden. 

Gevoel komt binnen in je borstkas en in je buik. Liefde voel je het sterkste in je borstkas, en de diepte er van voel je in je buik (het gedeelte boven je navel). Alles wat samenhangt met liefde, komt daar binnen. Liefde, dankbaarheid, romantiek, tederheid, plezier, blijdschap. Het zijn de enige gevoelens die bij ons horen. Alles wat lager is, noemen we een trigger. Triggers horen bij schaduwwerk. Het zijn wonden uit je jeugd die je bent vergeten of je die je hebt genegeerd. Elke keer wanneer een wond wordt aangeraakt, voelt het als pijn en beladen. De meeste mensen willen dit niet voelen en gaan dat reageren of komen in actie. De mensen die beseffen dat dit gevoel aangekeken wil worden, nemen daar de tijd voor. God heeft het verlangen dat we als Hem worden. God is liefde. Liefde kent geen boosheid of oordelen. Liefde kent geen afgunst of trots. Liefde kent geen liegen of afwijzing. Zo lang je die gevoelens in je draagt, is het tijd om ze eerst los te gaan laten. Je laat ze los door er bewustzijn op te krijgen en er contact mee te maken. Abstract. Dus waarnemen, zonder te oordelen. Dit met als doel dat je jezelf reset naar de neutraliteit van een baby. Een baby is precies wat de Heer bedoeld met Zijn evenbeeld. Een baby is een kind van God, omdat het vrede is, geduldig, tevreden, rustig, blij is met eenvoud, in overgave is, in vertrouwen is, enzovoort. 

Je zal gaan merken dat je in deze stap van voelen, de triggers als zwaar ervaart. Omdat ze telkens opnieuw terug zullen keren en het soms lastig lijkt te zijn om er vanaf te komen. In de laatste stap: werken aan de relatie met God ga je ervaren dat je in deze verbinding aan Hem kunt vragen om een gevoel van je weg te nemen. Vraag je dit elke dag, vanuit een diep verlangen en laat je elke dag merken dat je spijt hebt dat je dit gevoel in je draagt, dan wordt het van je weggenomen. De relatie met God brengt alles in een stroomversnelling. 

Wanneer we over triggers spreken, als zijnde een onderdeel van schaduwwerk, dan is er nog een tweede aspect aan toe te voegen. In het proces van voelen vergeten we vaak dat er zoveel onderliggende overtuigingen en wonden liggen, dat we deze zelf niet eens meer kunnen waarnemen. Wat je wel kunt waarnemen is de mate waarin je zuiver in het leven staat. Wanneer handel je vanuit liefde, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk, en wanneer schiet je door in ongezond gedrag zoals manipulatie, straffen en controleren? Durf je in de spiegel te kijken en durf je te zien dat je iets doet, denkt of zegt uit eigen belang of om de ander te schaden? Dit is voor veel mensen een uitdaging. Schaduwwerk vraagt van jou om toe te durven geven dat je niet altijd in liefde bent. Het vraagt van jou dit onder ogen te zien en het te gaan doorbreken. Wil je in union komen met God dan is spijt een essentieel onderdeel. Spijt in de zin van berouw. Berouw gaat over een vorm van spijt die in jou pijn doet en waar je ongelooflijk van baalt.  

Bijvoorbeeld: 

Een vriendin reageert niet op je belangstellende what's app bericht. Je hebt een paar dagen gewacht en iedere dag merk je dat je gedachten donkerder worden. Tot het moment dat je denkt: weet je, stik er maar in! 

Je bericht begon dus heel liefdevol, maar je gedachten over haar eindigen heel destructief. Het bericht wat je stuurde was dus niet gestuurd vanuit onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijk. Je verwacht op zijn minst een bericht terug. Hierin mag je nog groeien.  

Stap 4: Onthechten 

We hebben gedurende ons leven geleerd om ons aan te passen. Aan te passen aan het gezin, de maatschappij en de verschillende systemen. De aanpassing heeft er toe geleid dat je de buitenwereld bent gaan zien als dé waarheid. De aanpassing heeft er toe geleid dat je dat gedrag als jouw identiteit bent gaan zien, wie jij bent. In deze stap ga je onthechten en dat wil zeggen dat je afscheid gaat nemen van de identiteit die jij zelf hebt aangenomen. Je gaat afscheid nemen van de patronen die de aanpassing in stand houden. Het onthechtingsproces gaat over onafhankelijk worden. Alles waar jij mee verbonden bent ga je loslaten. Tijdelijk of permanent, dat maakt niet uit. Het gaat er om dat je het comfort in je leven los laat, om zo eerst een periode van discomfort te gaan ervaren. En van discomfort ontstaat als vanzelf comfort.

Het onthechtingsproces is een heel belangrijk onderdeel om te komen tot union. In dit proces ga je zien hoe vaak jij jezelf aanpast aan anderen. Je gaat zien vanuit welke overtuigingen je dit doet. Je gaat voelen dat onthechten vooral veel angst en onrust veroorzaakt. 
God is onvoorwaardelijke liefde. Wanneer het voor jou belangrijk is om in onvoorwaardelijke liefde te zijn, dan gun je dat een ander ook. Zo lang jij de verwachtingen van een ander nog in stand houdt blijven jullie beide hangen in de wereld van het ego. Stap jij er uit, dan doet dat ook iets met die ander. Daar ligt groei voor jullie beide!

Onthechten heeft daarnaast een belangrijke functie richting God. God wil dat je Hem als belangrijkste persoon gaat zien in je leven. Ieder ander persoon, ding of activiteit, mag je niet boven hem stellen. Dit lijkt even ingewikkeld misschien, omdat Hij wel van je verlangt dat je ieder ander persoon in je leven lief hebt. En ook dat Hij vindt dat je je ouders moet respecteren en je broers en zussen ook. Dat gaat allemaal hand in hand. Geestelijk gezien heb je God op de eerste plek staan en vanuit die hoedanigheid heb je je ouders lief en je broers en zussen ook. Omdat Hij dat wil. Dit is een belangrijk onderdeel van de union. Probeer dit te voelen, dat God op één staat en dat je door Zijn wil te volgen je naasten lief hebt. Je doet het voor God, daar komt het op neer. Je bent een kind van God en alle aanpassingen die God van je vraagt is om naar Hem te luisteren. 

In het onthechten kun je een lijst opstellen met belangrijke verantwoordelijkheden waar je niet onderuit komt. Wanneer je die patronen doorbreekt, dan ontloop je je taak als ouder of als medewerker in een bedrijf. Op een andere lijst schrijf je de patronen of routines op die jij belangrijk vindt, waarvan je weet dat je ouders dit belangrijk vinden, waarvan je weet dat je vrienden dit belangrijk vinden. De lijst bestaat uit verwachtingen enerzijds en ook routines en rituelen die onderdeel uitmaken van je dag of week.  

Voorbeelden van "belangrijke" verantwoordelijkheden

- boodschappen doen voor de hele week
- de hond uitlaten
- werktijden aanhouden
- douchen
- 1x per week de was draaien 
- zoon / dochter naar zwemles brengen 
- opdrachten werk binnen deadline aanleveren

Voorbeelden van verplichtingen 

- bedrijfsborrel bijwonen
- tussendoor boodschappen doen, zoals wat extra's halen voor de koffie
- extra was draaien voor de ene shirt wat je graag draagt
- vriendinnen binnen een dag terug appen
- elke dag het nieuws kijken
- langs gaan bij vader of moeder
- naar verjaardag gaan 
- make up op doen
- 3x per week sporten

Alle activiteiten uit je tweede lijst hangen samen met een verwachting en deze mogen opnieuw beoordeeld worden. Soms zijn het activiteiten waar een ander in betrokken is en soms gaat het alleen over jou. Vaak zijn dit rituelen die jou een veilig gevoel geven of gedragingen waarmee jij erkenning of bevestiging hoopt te krijgen. Wanneer je de activiteit niet meer onderneemt kan het zijn dat je onrust of angst voelt ontstaan. Je weet dan dat het een ongezonde hechting is. Het is belangrijk dat je deze hechting permanent verbreekt.   

In het kort komt het er op neer dat je in het proces naar union je mag onthechten van:

patronen en routines
verwachtingen
vormen van aanpassing
overtuigingen 
afleiding 

Wat ben jij bereid om op te offeren uit je leven omwille van de union? Welke hechting houd jou in angst? Geld? Aandacht? Drukte? Union gaat over het opofferen van zaken waar je graag controle op wilt houden.  

Welke herhalende activiteiten onderneem je dagelijks / wekelijks / maandelijks? Wat zou er gebeuren als je deze niet meer zou ondernemen? Wordt iemand anders boos, ga je weerstand ervaren? Mooi, want dan mag je dat patroon gaan doorbreken. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde accepteer je de ander namelijk volledig. Verwachtingen horen niet in deze wereld thuis. Als iemand anders boos of teleurgesteld raakt, is dat een wond in diegene die hij/zij mag gaan helen. Jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Mensen die onvoorwaardelijk van je houden zullen accepteren dat je iets niet meer doet of zegt. 

Word jij onrustig van binnen wanneer je een activiteit niet meer onderneemt? Mooi, dan mag je dat patroon gaan doorbreken. Daar ligt namelijk een ongezonde hechting op. 

Voorbeelden van herhalende activiteiten waar mogelijk een ongezonde hechting op zit:
- veel make up dragen
- je ouders 4x per week bellen
- je huis zeer regelmatig poetsen
- vaker boodschappen doen in de week
- regelmatig sporten
- dagelijks social media checken
- dagelijks berichten versturen
- in spontane ontmoetingen vragen hoe het met de ander gaat (terwijl je dit niet echt interesseert)
- elke dag het nieuws kijken
- elke dag affirmeren
- kleding op kleur en alfabet opvouwen

Tot slot mag je in dit proces ook gaan kijken naar de activiteiten die er voor zorgen dat je afgeleid wordt van je gevoel. Vaak onderneem je deze activiteiten onbewust, maar in dit proces word je bewust van alles wat je doet in het leven. Je zal gaan ervaren dat vrijwel alle vormen van afleiding zorgen voor een blokkade in je gevoel. Je kunt wel plezier ervaren en blij zijn door iets te ondernemen, maar dat is niet wat in deze stap belangrijk is. In deze stap is het belangrijk dat je eerst thuis komt in jezelf, in je lijf en gevoelswereld. Past wanneer de liefde belichaamd is, ga je in het leven staan en ervaar je elke dag opnieuw plezier en blijheid. Daar heb je dan niet noodzakelijk een etentje of andere activiteit voor nodig. Voorbeelden van afleiding zijn alle vormen van entertainment.  

Voor meer informatie over onthechten en handvatten hoe je dit aan kunt pakken, klik HIER

Stap 5: Omgaan met weerstand

In het proces van onthechten ga je een verandering inzetten die invloed heeft op je innerlijke leven en op je uiterlijke leven. Je neemt bewust afstand of afscheid van iets of iemand om te werken aan een gezonde en volwassen levensstijl.
Veel mensen zijn gevangen door onzekerheid en angst, maar hebben geleerd om dit gevoel te vermijden. Hechtingen en ongezonde patronen zorgen ervoor dat het gevoel genegeerd kan worden. Door het gevoel te negeren ontkennen we onszelf en die disbalans resulteert uiteindelijk altijd in fysieke klachten die veelal chronisch van aard zijn. Of het resulteert in negatieve gedachtepatronen die er op hun beurt voor zorgen dat er weer nieuwe hechtingen moeten gaan onstaan om ook die weer aan te kunnen. Uiteindelijk ontstaat er een netwerk van hechtingen waardoor het een met het ander samenhangt. Het wordt complex. Hoe complexer, hoe hardnekkiger. 
Je zal gaan ervaren dat wanneer je uit een hechting stapt, dat er meestal nog 50 andere hechtingen mee samenhangen. De ene hechting is hardnekkiger en moeilijker te doorbreken dan de andere. Wanneer je gaat onthechten krijg je te maken met weerstand. Er zijn twee soorten weerstand die jou zullen gaan uitdagen:

- weerstand van buiten

- weerstand van binnen

De weerstand van buiten ontstaat wanneer het onthechten hen raakt. Besluit je bijvoorbeeld op een dag geen alcohol meer te drinken, dan zullen je vrienden met wie je maandelijks op het terras zit daar iets van gaan vinden.
De weerstand van buiten raakt de mensen die er mee samenhangen. Deze mensen worden op dat moment getriggerd. Meer over triggers lees je HIER. Wanneer je in union wilt komen met God doe je dat, omdat je wilt leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. De wereld waar we ons nu nog in bewegen is afgesloten van onvoorwaardelijke liefde. De mensen die hierin gevangen zitten leven door te overleven. Ze vermijden hun gevoelsleven. Een trigger is een gevoel in hen wat aangekeken wil worden. Het is een gevoel wat al jarenlang genegeerd wordt. Het is een innerlijke uitnodiging. Mensen die dit nog niet kunnen of willen, zullen daarom altijd reageren vanuit weerstand. Want het ongemakkelijke gevoel is door jou veroorzaakt. Wat er gebeurt is dat ze je gaan afwijzen of gaan veroordelen. Je bent ineens saai geworden of veranderd. Ze vragen je: gaat het wel goed met je? Of ze gooien de deur dicht. Iemand die gezond en volwassen is heeft geen enkele hechting. Je durft dan alle gevoelens toe te laten. De enige hechting die er dan nog is, is de hechting met God.  

Voorbeelden van hechtingen, verslavingen en ongezonde patronen zijn:
nagelbijten
Op je lip bijten, op je tong bijten
roken
je handen wassen na elk contactmoment
drie keer controleren van de deur van je auto, of deze echt op slot is
stof in je huis op een obsessieve manier elke dag opnieuw weg willen halen 
op regelmatige basis alcohol drinken
op regelmatige basis slaapmedicatie nodig hebben
elke dag het nieuws willen zien of lezen
gaan poetsen wanneer je onrust voelt
mensen bellen wanneer je onrust voelt
om de twee of drie uur social media checken
vrijwel elk weekend workshops of trainingen volgen, om zo weg te zijn bij je eigen onrust
een voorraad aanleggen in huis, voor het geval dat
bij onrust, anderen opzoeken via whats app en vragen hoe het gaat
obsessief bezig zijn met gezond eten
foto's plaatsen op social media, om aandacht te krijgen
snacken om het gevoel van onrust te vermijden
met make up de deur uit gaan. Zonder geeft je een onrustig gevoel
mensen opzoeken, drukte opzoeken, om de onrust in jezelf te vermijden
kleding kopen om onrust in jezelf te vermijden
in de tuin werken om onrust in jezelf te vermijden
whats app berichten binnen een dag beantwoorden, om onrust te vermijden
elke zondag even bij je ouders langsgaan, om onrust te vermijden

We ondernemen veel activiteiten om de onrust in onszelf te vermijden. In de wereld van God noemen we dit afleiding. Je zal misschien denken: kan ik dan helemaal niks leuks meer ondernemen? In je groei naar onvoorwaardelijke liefde is het mijn advies aan jou om de leuke dingen zoveel mogelijk te vermijden. Alle vormen van afleiding vertroebelen namelijk het pad naar onvoorwaardelijke liefde. Je raakt dan verward, omdat blijdschap als gevolg van afleiding dan goed voelt terwijl je ergens ook weet dat het met een hechting te maken kan hebben. De verwarring zorgt ervoor dat je nog meer onrust gaat ervaren waardoor je als het ware verder weggedrukt wordt in emotionele rollercoasters.
De wereld van onvoorwaardelijke liefde heeft niets met het aardse leven te maken waar we nu in zitten. Zo lang de basis, het fundament, nog niet volledig is afgebroken en opnieuw is opgebouwd in jou, zit je nog vast in de wereld van voorwaardelijke liefde, in de wereld van het ego.

Hechtingen zijn complex. Sommige zijn overduidelijk en ook die zijn hardnekkig. Maar de hechtingen die je niet ziet, die zijn er wel! Het kost tijd, veel tijd, voordat deze naar de oppervlakte komen. Vaak is een complexe hechting die je niet ziet verbonden met harnekkige gedragspatronen en overtuigingen. Je bent dan niet in staat om de hechting te zien. Daarom gaat union met God ook over een proces. Het is een ui die je laagje voor laagje af pelt. 

De complexiteit kan ik als volgt uitleggen: 
Stel je hebt een drang om het huis schoon te houden. Dit is een hechting, omdat het schone huis bepaalt of jij je lekker voelt. Twee van jou eigenschappen zijn dat je hoge eisen stelt (perfectionistisch bent) en dat je gedisciplineerd bent. Het onthechten lijkt geen probleem, omdat je stopt met schoonmaken. Je ziet dat het huis viezer wordt, maar je weet waarvoor je dit doet. Wat je niet ziet is dat je ondertussen meer en meer uren bent gaan doorbrengen in de tuin. De tuin is nu een kunstwerk aan het worden en elke dag besteed je hier aandacht aan. "Buiten zijn is goed voor me en de natuur heelt me", dat zijn jouw gedachten. Je bent ondertussen de hechting aan het verplaatsen van binnen naar buiten en hebt dit niet in de gaten. Wat je ook niet door hebt is dat het stoppen van de hechting van poetsen ervoor zorgt dat je vaker op de dag sjachrijnig bent. Je partner heeft hier veel last van, omdat hij vanalles moet en hij in jouw ogen weinig goed doet. Om de hechting echt te kunnen loslaten is het de bedoeling dat je minder gaat doen in je leven en dat je gaat voelen. 

Wanneer je besluit om de onrust toe te laten, ben je de heching aan het loslaten. 
Het toe laten van de onrust betekent ook dat je alle negatieve gedachten die als gevolg daarvan ontstaan, gaat negeren. Door de weerstand van buiten te negeren of in ieder geval niet toe te laten, kun je de mentale kwelling voor zijn. Want elke vorm van schuldgevoel, schaamte of eenzaamheid is een mentale kwelling. De weerstand van buiten roept dit op. En dit is tegelijk ook de weerstand van binnen. Het is de twijfel in jezelf, de onzekerheid, de kwellende gedachten die gaan over jouw bestaansrecht. De kwellende gedachten die gaan over de waarde die jij toevoegt aan dit leven. Het gaat over zelfacceptatie, over zelfliefde, over zelfwaardering. De strijd in jou gaat over het ego die probeert om via negatieve gedachtepatronen tot je door te dringen. Ik heb maar één tip om deze weerstand, deze invloedrijke kracht van het ego, aan te kunnen: richt je tot God. Zeg Hem dat jij bij Hem hoort. Dat je afstand neemt van alle kwellende gedachten. Spreek alle kwellende gedachten toe, vanuit kracht en vanuit overtuiging. "weg jullie! Ik wil jullie nooit meer in mijn leven hebben. Jullie hebben er alles aan gedaan om mij kapot te maken en dat houdt NU op!" Je zal gaan merken dat deze vorm van aanspreken en het bevel wat er mee samen komt jou gaat helpen!  

Stap 6: Werken aan je relatie met God

In de wereld van nu heeft het ego de leiding. Het ego kan blijven bestaan, door we de verlangens van het lichaam prioriteit geven. Het lichaam wil de onrust en leegte voeden en verbloemen door middel van afleiding. Wanneer we het ego laten sterven, omdat we het lichaam de leiding ontnemen en we de leiding aan onze geest geven, dan ontstaat er een wedergeboorte. Je negeert dan alle aardse verlangens. Je kiest er dan voor om tijd door te brengen in de Geest. Daarvoor sla je de aardse activiteiten af. In de Geest leven gaat over investeren in God, in jouw relatie tot Hem. Je neemt dan afstand van je "ik". De relatie met Hem is dan het belangrijkste. 

Er zijn een aantal manieren om in de Geest aanwezig te zijn, om te werken aan je relatie met God.
Je kunt over Hem zingen
Je kunt aan Hem vertellen hoe je jezelf voelt
Je kunt Zijn hulp vragen
Je kunt in stilte samen zijn met Hem
Je kunt creatief bezig zijn voor Hem
Je kunt je dankbaarheid tonen aan Hem
Je kunt lezen over Hem
Je kunt schrijven over Hem
Je kunt anderen helpen voor Hem

Eigenlijk valt al het bovenstaande onder een vorm van bidden. Bidden gaat verder dan met je handen gevouwen aan tafel zitten. Je kunt het staand doen, liggend, met geopende handen, met gesloten handen. Wat jij wilt! Wanneer je met Hem bezig bent, ben je aan het bidden. Wil je meer lezen over hoe je effectief kunt bidden, klik dan HIER

In union met God betekent dat er een verlangen in jou aanwezig is om je binnenste wereld steeds meer door God te laten voeden. Net zo lang, totdat je hele binnenwereld uit God bestaat. Je laat je dan leiden door God, er is geen wil meer, er is geen moeten meer, er zijn geen gedachten meer die jou uit balans brengen. Je bent dan in woorden, daden, in uiterlijk en gevoel compleet getransformeerd naar liefde. 

De relatie met God is een dagelijkse bezigheid. Het is een diep verlangen in jou die de relatie wil laten groeien. Het werken aan de relatie met God gaat niet over een plichtsgevoel, maar over een "honger" naar meer. Er zijn nog meer manieren om te werken aan de relatie met God. Bovenstaand werden al wat voorbeelden gegeven. Dit is een aanvulling daarop:

Activiteiten waarmee je de relatie met God sterker maakt:

-Hem betrekken in je leven door over je leven te vertellen 
-Te luisteren naar zijn raad en zijn boodschappen
-Dankbaarheid tonen voor werkelijk álles in je leven
-Anderen / iedereen vergeven
-Zijn woord centraal stellen, de Bijbel lezen om in Zijn sferen te blijven
-Hem om hulp vragen voor anderen en voor jezelf via gebed
-Hem aanbidden via creatieve vormen zoals zang, dans en schilderwerk
-Dienstbaar zijn naar anderen
-Onthecht je van alle aardse afleidingen en misleidingen die niets met God te maken hebben (=entertainment)
-Ontken het ego, laat je "wil" los
-Werk aan geloof en vertrouwen 
-Werk aan het vormen van karakter: volharding discipline maken hier onderdeel van uit
-Vasten 
-Geld / bezittingen delen met arme mensen
-Spijt betuigen wanneer je inziet dat je een fout hebt gemaakt
-Met anderen de liefde voor God bespreken en delen  

Je keuzes bepalen je karakter

Union met God vraagt van jou om koers te houden, vast te houden aan dat wat jij wilt bereiken. De weerstand van buiten en binnen is harnekkig. Het proces van union bouwt jouw karakter op. Dit karakter gaat over volharding, wilskracht, doorzettingsvermogen, discipline, moed. Nogmaals: union met God gaat over komen tot onvoorwaardelijke liefde. De wereld waar we nu in leven kent voorwaardelijke liefde. Hierin heeft het ego de macht. Het ego zal er daarom alles aan doen om de verlangens van je lichaam aan te wakkeren. Het aanwakkeren van verlangens gebeurt opvallend en ook onopvallend. Het begint altijd met iets leuks. Iets wat onschuldig lijkt. Het is die afleiding die je even weer blij maakt. Het is die afleiding die je nu net even nodig had om uit dat dal te stappen. Maar voordat je het weet komt er een nieuwe afleiding en nog een en nog een. De invloeden van buiten zijn sterk en allemaal gericht op dat waar het lichaam naar verlangt. Union met God gaat over een andere richting.
Soms zal je je afvragen waar je mee bezig bent. Omdat het zo zwaar voelt, omdat het zoveel eenzaamheid brengt. En op die momenten komt het aan op karakter.
Mensen die niet in union met God zijn worden geleid door het ego. Het ego is een illusie, een masker. Het is niet wie je bent. Het is een ontkenning van jezelf. In de wereld van het ego bestaat liefde niet. Liefde is in die wereld een machtsmiddel, een ruilmiddel. 

Je kunt je karakter verstevigen door:
je gedachten te controleren en te focussen 
je te houden aan liefde, overal en altijd
je hart en je mond te bewaken
de juiste mensen om je heen te verzamelen 

Iemand die nog verbonden is met het ego, die:  

oordeelt en doet aannames over zichzelf en over anderen
heeft verwachtingen van zichzelf en van anderen
zoekt bevestiging bij anderen
wil graag zijn/haar zorgen en problemen met anderen delen / bespreken
zoekt advies buiten zichzelf
denkt veel in termen van schuld, schaamte, onzekerheid en eenzaamheid
is veel bezig met het verleden
wil de toekomst graag controleren, onder controle krijgen
heeft routines en patronen waarin hij/zij veiligheid zoekt
schiet regelmatig in slachtoffergedrag 
huilt regelmatig 
denkt in termen van onmogelijkheden en problemen
wil er graag bij horen en onderneemt hiervoor actie
is bezig met overleven
vind het belangrijk om een rijk sociaal leven te hebben
vind het belangrijk om regelmatig op pad te zijn met anderen
vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen
besteed veel tijd en aandacht aan social media  
vlucht voor de pijn en leegte die hij/zij van binnen voelt 
word geleid door angsten, zoals schuld, geldgebrek of onzekerheid

Kun je met God zijn hulp manifesteren? 

Manifesteren gaat over de Law of Attraction, oftewel de Wet van de Aantrekkingskracht. Het is een theorie of wetmatigheid die er vanuit gaat dat je met de kracht van je gedachten je wensen tot leven kunt brengen. Het komt er in feite op neer dat wanneer jij je een huis kunt voorstellen waar je in gaat wonen, dat dat huis dan ook naar je toe komt. De theorie gaat uit van een universum en wanneer je in lijn met dit universum visualiseert, dat je het dan ook werkelijk aan trekt. Manifesteren is een vorm van witte magie (meer over witte- en zwarte magie lees je HIER). In de witte magie wordt gebruik gemaakt van elementen uit de natuur. De intenties waarmee je met deze magie werkt zijn liefdevol en goed, vandaar de term "wit". 

Wat veel mensen niet begrijpen is dat God niet part time gebruikt of toegeeigend kan worden. Je richt je op Hem en beweegt naar Hem toe of niet. Witte magie veronderstelt dat jij de macht hebt, dat jij controle kunt uitoefenen op je leven. Witte magie is daarom niet Goddelijk. Je richt je niet op God, op Zijn wil maar op je eigen wil. Daar komt bij dat het universum een klein onderdeel is van de hele schepping die door Hem is gecreeerd. Hij is veel meer!
Soms hoor ik mensen zeggen: God hoort me niet. Hij mag nu iets doen voor mij, ik ben er klaar mee. Daar ligt dan veel boosheid en teleurstelling onder. Wat mensen hier vergeten is dat Hij de aarde gemaakt heeft, de hemel en al het leven. Alles is Zijn bezit. We hebben helemaal niks te willen. Het enige wat we mogen is dankbaar zijn dat we een leven hier gekregen hebben. Het is God die wat wil en wanneer we in lijn komen met Zijn wil, dan gebeuren er wonderen.  

Ik ben er van overtuigd dat de principes uit het Christelijke geloof zijn overgenomen door de theorie die gaat over manifesteren. Wanneer je in gesprek gaat met God, wanneer je gaat bidden dan doe je in feite hetzelfde:
-je zorgt er dan voor dat wat je vraagt in lijn is met Zijn wil
-dat wat je graag wilt zie je voor je en voel je ook
-je maakt aan Hem duidelijk wat het je allemaal oplevert als het in je leven is, zodat ook Hij het kan voelen
-je maakt aan Hem duidelijk op welke manier dat wat je wilt zich verhoudt tot onvoorwaardelijke liefde (denk ik termen van vrede, rust, harmonie, dankbaarheid, liefde)
-je bedankt Hem nu al voor al het werk wat Hij voor je heeft gedaan
-elke dag kom je hierop terug en bedank je hem voor het voorwerk wat Hij al in gang heeft gezet

Misopvattingen over God

Soms hebben mensen een overtuiging over wie God is en wat Hij wil. Een aantal van deze overtuigingen zal ik op deze plek benoemen en in een juist kader plaatsen. De waarheid over God vind je in de Bijbel. De toelichting in dit kader vind je daarom terug in de Bijbel. De lijst zal in de loop der tijd nog verder worden aangevuld:

- God is veel groter dan het universum. Het universum is slechts een klein deel van de complete schepping
- God straft je niet, tenzij je iemand anders opzettelijk kwaad hebt gedaan. God is rechtvaardig en dus zal Hij op die momenten oordelen
- God wil dat jij naar Hem toe komt en niet andersom. God gaat je niet halen of dwingen. Je bent een ziel met een keuzevrijheid. Je kiest voor de wereld van aardse verlangens waar het kwaad regeert of je kiest voor de wereld van God
- God heeft een hekel aan mensen die oordelen. Hij is degene die oordeelt, jij bent liefde 
- God heeft een hekel aan alle vormen van magie en bijgeloof
- God werkt niet met overledenen. Iemand die overleden is, die is er niet meer. Je kunt daar ook geen contact meer mee maken
- God werkt niet met gidsen. God is de enige die gezien en gehoord wil worden
- Er zijn engelen die voor God werken. Deze engelen zijn nog nooit bij Hem geweest, maar Hij instrueert ze wel
- God is niet in dienst van jou, maar jij bent in dienst van God
- Iedereen is met een blauwdruk geboren. Niemand weet van deze blauwdruk af, behalve God. Sommige gebeurtenissen in je leven kun je niet begrijpen. Die begrijpt alleen Hij

Ik voel een allergie bij het woord God

In het verleden zijn veel mensen opgegroeid met het beeld van een straffende God of een beperkende God. De gezinnen waar we in opgroeiden gebruikten God als machtsmiddel om kinderen te kunnen sturen en straffen. Hierdoor kan het zijn dat het woord "God" een allergie bij je op roept.

Het kan ook zijn dat je vroeger hebt ervaren dat de mensen die over God spraken niet zuiver waren en ook gemeen. In de kerk gedroegen ze zich voorbeeldig, maar in huis waren ze oneerlijk en spraken ze gemeen over anderen. Hierdoor ben je verward geraakt over God. Wie is God nou echt? 
De wereld waar we nu in leven zorgt voor verwarring. Je ziet en je hoort tegenstellingen. Dat wat in feite licht is, wordt als donker neer gezet en dat wat donker is wordt als licht neer gezet. Dat is ook een van de redenen dat mensen sceptisch zijn en wantrouwend. Wie of wat kun je nu nog geloven? Het is onder meer met die reden dat ik in zag hoe belangrijk het is om als praktijk te werken vanuit een fundament. Want op basis van dat fundament kun je aan anderen duidelijk maken waar je voor staat en wat jouw waarheid is. Het is ook met die reden waarom veel mensen vertrouwen in de medische wetenschap. Omdat daar een helder fundament ligt. Daar vind je protocollen die door iedereen gebruikt worden. Daar valt niet mee te knoeien. Het fundament van praktijk Memorable lees je HIER

Wie of wat kun je nu nog geloven? Hoe echt is God? Hoe liefdevol is God? Mijn advies hierin is: breng je leven terug naar eenvoud. Maak je leven simpel en sober. Probeer daar vanuit die positie te zien en te ervaren of God er is. Probeer in alles wat je doet goed te zijn, liefdevol. Je weet dat jij daar zelf ook baat bij hemt. En probeer God te vragen om in jouw leven te komen, om Zijn liefde te mogen voelen. Het zijn allemaal kleine stapjes waarin je bevestigd zal gaan worden dat God bestaat. 
Wanneer je de Bijbel lees, lees deze dan helemaal. Lees de Bijbel niet 1x, maar 5x. Dit is veel, maar ik vertel je dat je in dat leesproces door een transformatie heen zal gaan. Je gaat de grote liefde van God lezen in elke letter van dat boekwerk. 

Tot slot: een allergie is hetzelfde als een trigger. Wil je loskomen van deze allergie, lees dan het artikel over triggers. Om dit artikel te lezen klik je HIER.   

Inspirerende Quotes 

"Geloof in God, Geloof ook in Hem"

"Focus je niet op problemen, maar focus je op God"

"Om God te kunnen ontmoeten zal je jezelf moeten ontkennen"

"Wil je in union met God komen, doe dan het tegenovergestelde van wat je altijd gedaan hebt"

"Union met God houdt in dat je afwijkt van wat normaal is in deze wereld"

"Geef aan anderen en deel met anderen, maar doe dit geruisloos en zo veel mogelijk anoniem"

"Oordeel niet over anderen, oordeel nooit. Laat God oordelen, jij bent liefde"

"Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden als je in dezelfde situatie zou zitten"

"Union met God gaat niet over korte routes en binnendoorwegen. Het gaat over geduld en toewijding"

"Union met God gaat over één worden met God"

"Wijsheid staat los van weerstand. Ervaar je weerstand, toon dan wijsheid"

"Bij alles wat je doet, doe je het voor God"

"Hou van je vijanden: Ben goed voor de mensen die je haten, vergeef de mensen die je vervloeken, bid voor de mensen die je gebruiken"

Ik wil graag hulp om in union te komen

Om in union te komen met God zal je een proces van healing gaan doorlopen. Jezelf helen van overtuigingen en programmeringen die diepgeworteld in jou aanwezig zijn. Maar je kan mogelijk ook ervaren dat je door zelfafwijzing veel negatieve energie om je heen hebt verzameld. Deze negatieve energie blokkeert jou en kun je vaak zelf niet weghalen. Hier heb je hulp bij nodig. 

Je kunt er dan voor kiezen om een spirituele healing te boeken. Het gebeurt zo vaak dat mensen in de praktijk komen en zeggen dat ze merken dat ze hulp nodig hebben. Het ego is de grootste verslaving van de mensheid. Wanneer we deze verslaving willen loslaten, dan kom je veel weerstand tegen. Het zijn de angsten, onzekerheden en het gevoel van leegte wat je dan overweldigd. Kom je in een emotionele rollercoaster terecht, dan wordt het nog lastiger om hier uit te komen. Stop hier op tijd mee en boek een sessie. Het gaat je helpen! Probeer mentale kwellingen niet voor jezelf te houden. Er is hulp. Tijdens een spirituele healing vraag ik aan God om alle negatieve energie bij je weg te halen. Ook om overtuigingen, hechtingen, ongezonde patronen bij je weg te halen. Ik vraag Hem om je kracht te geven en je te laten ervaren hoe onvoorwaardelijke liefde voelt. 

Voor het boeken van een spirituele healingsessie, klik HIER